Informator pacjenta

Jakie dokumenty są niezbędne do udzielenia świadczeń w ramach NFZ?

Osoba, ubiegająca się o świadczenie zdrowotne w ramach świadczeń refundowanych przez NFZ, zobowiązana jest przed udzieleniem świadczenia przedstawić dowód osobisty lub inny dokument ze zdjęciem wskazujący wiek, nr PESEL oraz adres zameldowania/zamieszkania pacjenta.

Jak potwierdzić prawo do świadczeń opieki zdrowotnej?

Od 1 stycznia 2013 r. prawo do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych potwierdzić można na trzy sposoby:

  1. za pomocą systemu elektronicznej Weryfikacji Uprawnień Świadczeniobiorców (eWUŚ);
  2. przedstawienie jednego z dotychczasowych dokumentów papierowych potwierdzających prawo do świadczeń opieki zdrowotnej (np. druk ZUS RMUA);
  3. złożenie oświadczenia o przysługującym prawie do korzystania z opieki zdrowotnej.

W systemie eWUŚ weryfikacja następuje na podstawie nr PESEL, po wcześniejszym potwierdzeniu tożsamości. W sytuacji gdy podmiot leczniczy nie ma dostępu do eWUŚ lub wynik weryfikacji będzie negatywny Pacjent zobowiązany jest do przedstawienia dokumentu papierowego, na podstawie którego można będzie stwierdzić jego prawo do opieki zdrowotnej. Jeżeli nie posiada takiego dokumentu składa pisemne oświadczenie o przysługującym mu prawie do świadczeń opieki zdrowotnej.

W zależności od rodzaju osoby która składa oświadczenie obowiązują dwa wzory oświadczeń (do POBRANIA W DRUKACH DLA PACJENTÓW):

  1. dla osoby, której udzielane jest świadczenie,
  2. dla przedstawiciela ustawowego albo opiekuna prawnego lub faktycznego. Rodzaj świadczenia, który ma być udzielony, nie ma tu znaczenia.

Pacjent zgłaszający się do placówki zdrowia jest zobowiązany do potwierdzenia swojej tożsamości poprzez okazanie dowodu osobistego, paszportu, prawa jazdy albo – jeśli nie ukończył 18 roku życia – legitymacji szkolnej. Tożsamość dzieci do 6 roku życia mogą potwierdzić rodzic lub opiekun, składając ustne lub pisemne oświadczenie.

Jak uzyskać dostęp do dokumentacji medycznej?

Zgodnie z ustawą z dnia 6 listopada 2008 r. o  prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (Dz. U. z 2009 r. Nr 52, poz. 417 z późn. zm.) pacjent lub opiekun prawny pacjenta ma prawo do dostępu do dokumentacji medycznej dotyczącej jego stanu zdrowia oraz udzielonych świadczeń zdrowotnych.

Dokumentacja medyczna jest udostępniana poprzez sporządzenie wyciągów, odpisów lub kopii lub do wglądu w siedzibie podmiotu udzielającego świadczeń zdrowotnych.

Wydanie kopii lub odpisu dokumentacji medycznej następuje na podstawie wniosku pacjenta lub opiekuna prawnego na naszym druku. Wniosek podpisany przez pacjenta lub opiekuna prawnego należy złożyć w Rejestracji, lub można przesłać pocztą, faxem. Za wydanie kopii lub odpisu pobierana jest opłata.

Jak odebrać dokumentację medyczną?

Jeśli pacjent lub opiekun prawny składa wniosek osobiście – dokumentacja może zostać odebrana przez osobę upoważnioną do odbioru zgodnie z wnioskiem o wydanie kopii dokumentacji medycznej.

Czas przygotowania kopii/odpisu indywidualnej dokumentacji medycznej w formie papierowej wynosi 7 dni od daty złożenia wniosku.

Wgląd w Indywidualną dokumentację medyczną w przychodni może mieć pacjent lub jego opiekun prawny oraz osoba upoważniona przez pacjenta lub opiekuna prawnego w dokumentacji medycznej.


PRZYDATNE LINKI I ADRESY