Granty , dotacje, projekty

Uczestniczymy w projekcie „Wdrożenie e-usług w placówkach POZ i ich integracja z systemem e-zdrowia z wykorzystaniem narzędzia centralnego” („e-Gabinet+”), finansowanego z Funduszy Europejskich.

Nasza placówka otrzymała sprzęt komputerowy, który umożliwia nam tworzenie
i udostępnianie elektronicznej dokumentacji medycznej (EDM) oraz świadczenie e-usług.

Projekt jest finansowany przez Unię Europejską w ramach pakietu REACT-EU, wspierającego przeciwdziałanie skutkom pandemii COVID-19.

Realizatorem projektu jest Ministerstwo Zdrowia, a jego wartość wynosi 199 302 875,71 zł.

Celem projektu jest wsparcie cyfryzacji placówek POZ.

Więcej informacji o projekcie na stronie: https://zdrowie.gov.pl/poiis/strona-1026-e_gabinet.html

Jak należy zgłaszać nieprawidłowości?

Instytucja Zarządzająca Programem Infrastruktura i Środowisko, przywiązuje szczególną wagę do zapewnienia realizacji projektów w ramach Programu w sposób etyczny, jawny i przejrzysty. Dlatego też stworzone zostało proste narzędzie do zgłaszania wszelkich nieprawidłowości dotyczących projektów finansowanych ze środków pochodzących z Programu Infrastruktura i Środowisko.

Przekazywane sygnały o nieprawidłowościach pozwolą na wprowadzenie odpowiednich środków zaradczych oraz przyczynią się do zapewnienia najwyższych standardów realizacji projektów.

W celu zgłoszenia nieprawidłowości należy:

Więcej informacji na ten temat: przejdź na stronę programu Infrastruktura i Środowisko.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 w ramach 9 Osi Priorytetowej: Region spójny społecznie, Działanie 9.2 Usługi społeczne i zdrowotne, Poddziałanie 9.2.1 Usługi społeczne i zdrowotne w regionie, Typ H Rozwój usług zdrowotnych i społecznych w celu ograniczenia epidemii COVID-19 i jej skutków w obszarze świadczeń podstawowej opieki zdrowotnej.

Celem głównym projektu jest zapobieganie negatywnym skutkom pandemii COVID-19 w Samodzielnym Publicznym Gminnym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Bochni poprzez poprawę bezpieczeństwa, ochronę zdrowia i zachowanie życia pracowników podstawowej opieki zdrowotnej (POZ) – w szczególności personelu medycznego oraz pacjentów korzystających ze świadczeń zdrowotnych udzielanych przez niniejszy podmiot w czasie pandemii COVID-19.

Otrzymany grant pozwolił na doposażenie POZ oraz personelu medycznego : lekarzy , pielęgniarek i położnych POZ oraz pozostałych pracowników w środki ochrony indywidualnej, środki do dezynfekcji sprzętu i pomieszczeń oraz urządzeń dezynfekujących jak również w sprzęt medyczny ( m.in EKG, autoklawy, defibrylatory) niezbędny do przeciwdziałania negatywnym skutkom pandemii COVID-19

Łączna wartość zadania grantowego wynosi 68 312,94 zł
w tym wkład własny 10 246,94 zł
wnioskowana kwota grantu 58 066,00 zł