Granty , dotacje

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 w ramach 9 Osi Priorytetowej: Region spójny społecznie, Działanie 9.2 Usługi społeczne i zdrowotne, Poddziałanie 9.2.1 Usługi społeczne i zdrowotne w regionie, Typ H Rozwój usług zdrowotnych i społecznych w celu ograniczenia epidemii COVID-19 i jej skutków w obszarze świadczeń podstawowej opieki zdrowotnej.

Celem głównym projektu jest zapobieganie negatywnym skutkom pandemii COVID-19 w Samodzielnym Publicznym Gminnym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Bochni poprzez poprawę bezpieczeństwa, ochronę zdrowia i zachowanie życia pracowników podstawowej opieki zdrowotnej (POZ) – w szczególności personelu medycznego oraz pacjentów korzystających ze świadczeń zdrowotnych udzielanych przez niniejszy podmiot w czasie pandemii COVID-19.

Otrzymany grant pozwolił na doposażenie POZ oraz personelu medycznego : lekarzy , pielęgniarek i położnych POZ oraz pozostałych pracowników w środki ochrony indywidualnej, środki do dezynfekcji sprzętu i pomieszczeń oraz urządzeń dezynfekujących jak również w sprzęt medyczny ( m.in EKG, autoklawy, defibrylatory) niezbędny do przeciwdziałania negatywnym skutkom pandemii COVID-19

Łączna wartość zadania grantowego wynosi 68 312,94 zł
w tym wkład własny 10 246,94 zł
wnioskowana kwota grantu 58 066,00 zł