Deklaracja dostępności

Wstęp deklaracji

Samodzielny Publiczny Gminny Zakład Opieki Zdrowotnej w Bochni zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony  spgzozbochnia.pl

Dane teleadresowe jednostki:

Samodzielny Publiczny Gminny Zakład Opieki Zdrowotnej w Bochni

Ul. Kazimierza Wielkiego 26

32-700 Bochnia

Numer telefonu: +48 14 611 56 30

Email: biuro@spgzozbochnia.pl

Data publikacji strony internetowej: 2008-04-14
Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020-09-22

Strona internetowe jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

  1. Zamieszczone na stronie publikacje w postaci artykułów lub załączników, nie są dostępne cyfrowo w całości: zostały opublikowane przed 2018-09-23
  2. Zamieszczone na stronie informacje publiczne w postaci załączników są w formie skanów


Ułatwienia na stronie bochnia-gmina.pl

Strony internetowa Samodzielnego Publicznego Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Bochni posiadają następujące ułatwienia:

  • podwyższony kontrast (czarne tło, żółte litery)
  • możliwość powiększenia wielkości liter na stronie
  • możliwość zwiększenia interlinii oraz odstępów pomiędzy literami
  • mapa strony
  • focus wokół elementów nawigacyjnych

Data sporządzenia deklaracji

Deklarację sporządzono dnia 2020-09-22

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez pracownika SPG ZOZ w Bochni

Skróty klawiaturowe

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

Osoba do kontaktu w sprawie dostępności: Katarzyna Kupisz

email: biuro@spgzozbochnia.pl
Telefon: 14 611 56 30

Procedura wnioskowo-skargowa

Uprzejmie informujemy, że zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych każdy ma prawo wystąpić do podmiotu publicznego z żądaniem udostępnienia cyfrowego wskazanej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub ich elementów, ewentualnie zapewnienia dostępu alternatywnego, na warunkach określonych w ustawie. W przypadku odmowy wnoszący żądanie możne złożyć skargę z zastosowaniem przepisów ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, a także powiadomić Rzecznika Praw Obywatelskich: www.rpo.gov.pl

Dostępność architektoniczna

Siedziba  SPG ZOZ w Bochni mieści się pod adresem:

Siedziba zlokalizowana jest w budynku Urzędu Gminy Bochnia  Wejście do siedziby prowadzi od strony parkingu na parterze. Przestrzenie komunikacyjne budynku nie są wolne od barier poziomych i pionowych (komunikacja pozioma – korytarze na dwóch poziomach, komunikacja pionowa – schody, brak windy).

W budynku nie ma pętli indukcyjnych. Nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

W pobliżu budynku znajduje się miejsce, gdzie można pozostawić samochód, natomiast nie ma wyznaczonych miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych.

Do siedziby SPG ZOZ w Bochni można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

W siedzibie SPG ZOZ w Bochni nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego.

Drogi ewakuacyjne w budynku są odpowiednio oznakowane. Za budynkiem znajduje się parking dla samochodów. Na parkingu brak wyznaczonego miejsca dla osób niepełnosprawnych.

Dostęp architektoniczny.

Gminny Ośrodek Zdrowia w Łapczycy
1. Teren na którym znajduję się placówka jest nieogrodzony. Dojazd pod placówkę jest bezpośredni, drogą asfaltową z parkingiem przed samym budynkiem, tuż obok wejścia głównego.
2. Wejście do budynku znajduje się od strony południowej. Aby wejść, należy pokonać 11 stopni. Od strony zachodniej znajduje się winda dla osób niepełnosprawnych. Brak barier poziomych i pionowych w strukturze architektonicznej.
3. W budynku nie ma informacji głosowych, pętli indukcyjnych, oznaczeń w alfabecie Braille’a ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.
4. Parking przy Gminnym Ośrodku Zdrowia w Łapczycy posiada 1 miejsce wyznaczone dla osób niepełnosprawnych.
5.GOZ w Łapczycy nie posiada własnej strony internetowej. Wszystkie informacje zawarte są na głównej stronie internetowej SPGZOZ w Bochni i na profilu społecznościowym Facebook.

Gminny Ośrodek Zdrowia w Bogucicach.

1. Teren na którym znajduje się placówka jest nieogrodzony.
2. Wejście główne znajduje się po północnej stronie. Z tyłu budynku znajduje się wejście służbowe (rzadko używane). Od strony północnej istnieje podjazd dla osób niepełnosprawnych . W GOZ w Bogucicach przy wejściu głównym,wewnątrz budynku zlokalizowana jest winda dla osób niepełnosprawnych. Brak barier poziomych i pionowych w strukturze architektonicznej budynku.

3. W budynku nie ma informacji głosowych, pętli indukcyjnych, oznaczeń w alfabecie Braille’a ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

4. Na terenie GOZ znajduje się parking bezpośrednio przy wejściu do budynku, oraz  z tyłu budynku. Na parkingu wyznaczono 1 miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych.

5.GOZ w Bogucicach nie posiada własnej strony internetowej. Wszystkie informacje zawarte są na głównej stronie internetowej SPGZOZ w Bochni i na profilu społecznościowym Facebook.

Gminny Ośrodek Zdrowia w Proszówkach

1. Teren na którym znajduje się Gminny Ośrodek Zdrowia w Proszówkach  jest ogrodzony. Możliwość wjazdu na teren  przez  bramę.

2. Wejście główne zlokalizowane jest na stronie wschodniej. Do wejścia głównego prowadzą 4 stopnie. Drugie wejście umieszczone z podjazdem dla osób niepełnosprawnych od strony zachodniej.
3. Gminny Ośrodek Zdrowia znajduje się na poziomie 0.
4. W budynku nie ma informacji głosowych, pętli indukcyjnych, oznaczeń w alfabecie Braille’a ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.
5. Po prawej stronie budynku znajduje się parking z 1 wyznaczonym miejscem dla osób niepełnosprawnych.
6.GOZ w Proszówkach nie posiada własnej strony internetowej. Wszystkie informacje zawarte są na głównej stronie internetowej SPGZOZ w Bochni i na profilu społecznościowym Facebook.

Gminny Ośrodek Zdrowia w Cikowicach.

1. Budynek znajduje się na terenie częściowo ogrodzonym.
2. Wejście główne do GOZ w Cikowicach zlokalizowane jest po stronie zachodniej. Do wejścia prowadzą 2 stopień. Drugie wejście z podjazdem dla osób niepełnosprawnych oraz widną zlokalizowane jest w północnej części. Gminny Ośrodek Zdrowia znajduje się  na piętrze.
3. W budynku nie ma informacji głosowych, pętli indukcyjnych, oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących. Nie ma zainstalowanych tabliczek informacyjnych z oznaczeniami w alfabecie Braille’a.
4. Przed budynkiem, przy głównej drodze znajduje się parking z 1 wyznaczonym miejscem dla osób niepełnosprawnych.
5.GOZ w Cikowicach nie posiada własnej strony internetowej. Wszystkie informacje zawarte są na głównej stronie internetowej SPGZOZ w Bochni i na profilu społecznościowym Facebook.

Gminny Ośrodek Zdrowia w Pogwizdowie

1. Teren na którym znajduje się Gminy Ośrodek Zdrowia w Pogwizdowie jest nie ogrodzony. Wejście i wjazd na teren świetlicy znajduje się od strony zachodniej. Brak schodów do wejścia głównego. Wewnątrz budynku po prawej stronie zlokalizowana jest winda dla osób niepełnosprawnych. Gminny Ośrodek Zdrowia mieści się na 1 piętrze.
2. W budynku nie ma informacji głosowych, pętli indukcyjnych, oznaczeń w alfabecie Braille’a ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

3. Przy budynku od strony zachodniej znajduje się parking z wyznaczonym 1 miejscem dla osób niepełnosprawnych.
4.GOZ w Pogwizdowie  nie posiada własnej strony internetowej. Wszystkie informacje zawarte są na głównej stronie internetowej SPGZOZ w Bochni i na profilu społecznościowym Facebook.

Gminny Ośrodek Zdrowia w Siedlcu.

1.Teren na którym znajduje się budynek jest częściowo ogrodzony.  Od wchodu do Gminnego Ośrodka prowadzi  1 wejście  trzeba pokonać 1 schodek w dół a następnie 2 w górę. Od strony południowej znajduje się winda dla osób niepełnosprawnych z podjazdem.
2. W budynku nie ma informacji głosowych, pętli indukcyjnych, oznaczeń w alfabecie Braille’a ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.
3. Przy budynku od strony zachodniej znajduje się parking z wyznaczonym 1 miejscem dla osób niepełnosprawnych.
4.GOZ w Siedlcu nie posiada własnej strony internetowej. Wszystkie informacje zawarte są na głównej stronie internetowej SPGZOZ w Bochni i na profilu społecznościowym Facebook

Gminny Ośrodek Zdrowia w Stradomce

1. Gminny Ośrodek Zdrowia w Stradomce  znajduje się na terenie ogrodzonym. Na teren wchodzimy przez furtkę otwieraną ręcznie.
Gminny Ośrodek Zdrowia znajduje się na poziomie 0.
2. W budynku nie ma informacji głosowych, pętli indukcyjnych, oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących. Nie ma zainstalowanych tabliczek informacyjnych z oznaczeniami w alfabecie Braille’a.
3. Przy Gminnym Ośrodku Zdrowia w Stradomce znajduje się niewielki parking bez oznaczonego miejsca parkingowego dla osób niepełnosprawnych.

4.GOZ w Stradomce nie posiada własnej strony internetowej. Wszystkie informacje zawarte są na głównej stronie internetowej SPGZOZ w Bochni i na profilu społecznościowym Facebook