Rada Społeczna SPGZOZ

Zgodnie z art. ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej  (Dz.U.2015.618) RADA SPOŁECZNA przy Samodzielnym Publicznym Gminnym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Bochni jest organem inicjującym i opiniodawczym Rady Gminy Bochnia oraz organem doradczym dyrektora SPGZOZ w Bochni. Powoływana jest na 4-letnią kadencję przez Radę Gminy.

Do zadań rady społecznej należy:

 1. przedstawianie Radzie Gminy Bochnia wniosków i opinii w sprawach:
 2. zbycia aktywów trwałych oraz zakupu lub przyjęcia darowizny nowej aparatury i sprzętu medycznego,
 3. związanych z przekształceniem lub likwidacją, rozszerzeniem lub ograniczeniem działalności,
 4. przyznawania Dyrektorowi SPGZOZ w Bochni nagród,
 5. rozwiązania stosunku pracy lub umowy cywilnoprawnej z Dyrektorem SPGZOZ w Bochni;
 6. przedstawianie Dyrektorowi SPGZOZ w Bochni wniosków i opinii w sprawach:
 7. planu finansowego, w tym planu inwestycyjnego,
 8. rocznego sprawozdania z planu finansowego, w tym planu inwestycyjnego,
 9. kredytów bankowych lub dotacji,
 10. podziału zysku,
 11. zbycia aktywów trwałych oraz zakupu lub przyjęcia darowizny nowej aparatury i sprzętu medycznego,
 12. regulaminu organizacyjnego;
 13. dokonywanie okresowych analiz skarg i wniosków wnoszonych przez pacjentów, z wyłączeniem spraw podlegających nadzorowi medycznemu;
 14. opiniowanie wniosku w sprawie czasowego zaprzestania działalności leczniczej;
 15. wykonywanie innych zadań określonych w ustawie i statucie.

SKŁAD RADY SPOŁECZNEJ przy Samodzielnym Publicznym Gminnym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Bochni:

Przewodniczący – Ewelina Makowska (przedstawiciel Wójta)

Członkowie :

 1. Elżbieta Adamska (przedstawiciel Wojewody)
 2. Władysław Bielak
 3. Adrian Kukla
 4. Bogdan Trzósło
 5. Stanisław Rachwał
 6. Kinga Niewiadomska
 7. Franciszek Pajor
 8. Wiesław Michniak