AKREDYTACJA to prestiż dla placówki

Powiększ obraz

Nasza misja: „Zaufaj nam – Jesteśmy po to by nieść pomoc”

Nasz cel: Podnosząc jakość naszych działań dążymy do utrzymania świadczonych usług medycznych na wysokim poziomie. Ciągle ich doskonalenie jest naszym priorytetem a zdrowie naszych Pacjentów jest dla nas bezcenne.

Miło nam poinformować Naszych Pacjentów, iż po wielomiesięcznych przygotowaniach i staraniach wszystkich Pracowników Samodzielnego Publicznego Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Bochni otrzymaliśmy Certyfikat Akredytacji nadany i podpisany przez Ministra Zdrowia z dniem 04.01.2019 r.

Dodatkowo jest to dla nas ogromny prestiż i wyróżnienie, iż na 16 jednostek POZ w Małopolsce, które uwieńczyły sukcesem proces akredytacji jesteśmy TRZECIM Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej, która w Małopolsce otrzymała Certyfikat Akredytacji.

W świetle nowych zasad kontraktowania przez Narodowy Fundusz Zdrowia, posiadanie akredytacji staje się nie tylko wyznacznikiem wysokiej jakości świadczonych usług oraz bezpieczeństwa świadczeń, ale uzasadnionym narzędziem ekonomicznym.  Zgodnie z wytycznym NFZ akredytacja Ministra Zdrowia jeszcze nigdy nie była tak wysoko premiowana podczas kontraktowania, co namacalnie potwierdza wzmocnienie kryterium jakości i bezpieczeństwa w całym procesie świadczenia usług zdrowotnych. Czas niezbędny na przygotowanie do procesu akredytacji jest uzależniony od:

  • wyników samooceny, która obrazuje poziom spełnienia wymogów akredytacyjnych.
  • stopnia zaangażowania pracowników w proces przygotowania
  • czasu niezbędnego na dostosowanie praktyki panującej w placówce do wymagań akredytacyjnych.

Akredytacja jest standardem określającym poziom jakości i bezpieczeństwa świadczenia usług realizowanych przez ośrodki medyczne. Zarówno w Polsce, jak i na świecie posiadanie akredytacji jest potwierdzeniem spełnienia rygorystycznych wymagań z zakresu różnych obszarów działalności, zarówno administracyjnych, lecz przede wszystkim medycznych.

W Polsce akredytacja jest wydawana przez Ministra Zdrowia, a podmiotem odpowiedzialnym za proces akredytacji i opracowania standardów akredytacyjnych jest Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia (CMJ) z siedzibą w Krakowie. Dodatkowo przy ministrze zdrowia działa Rada Akredytacyjna, która jest organem rekomendującym udzielenie, bądź nie akredytacji, na podstawie przeglądu akredytacyjnego wykonanego przez wizytatorów CMJ. Certyfikaty akredytacji przyznawane są na 3 lata. Podczas tego okresu placówka medyczna powinna utrzymać zakładany poziom jakości i spełnienia wymogów akredytacyjnych.

Wśród zewnętrznych metod zapewnienia wysokiej jakości świadczeń akredytacja jest najszerzej sprawdzoną na świecie i najskuteczniejszą. Jej rola we współczesnych systemach zdrowotnych polega głównie na wyszukiwaniu zagadnień, które w największym stopniu wpływają na poziom świadczeń  i bezpieczeństwo pacjentów. W tych obszarach tworzone są mierzalne kryteria oceny placówek opieki zdrowotnej określonego typu np. szpitali, lecznictwa otwartego, czy zakładów opieki długoterminowej, zwane standardami akredytacyjnymi. Standardy te mają charakter dynamiczny, podlegają okresowej modyfikacji, zależnie od szybkości wywoływania pożądanych efektów. Dzięki temu spełnione jest założenie akredytacji polegające na stałym stymulowaniu do osiągania poziomu optimum, jaki wyznaczają standardy akredytacyjne. Każdorazowo wymogi standardów muszą być na poziomie możliwie wysokim, a przy tym jednak realnie osiągalnym.

Najcenniejszym elementem systemu akredytacji jest to, iż pojedyncza placówka, taka jak szpital czy podstawowa opieka zdrowotna  ma możliwość dokonania samooceny poprzez porównanie się z wzorcami dobrego postępowania jakimi są, przyjęte explicite, standardy akredytacyjne. Określenie w ten sposób własnych słabych stron pozwala osobom zajmującym się jakością na poszukiwania sposobów poprawy funkcjonujących wewnątrz jednostki procesów.

Dla akredytowanych jednostek :

  • certyfikaty, sprawozdania z badań, świadectwa wzorcowania i raporty z kontroli wydawane przez akredytowane jednostki certyfikujące mogą być uznawane przez zainteresowane instytucje w krajach będących sygnatariuszami wielostronnych porozumień;
  • akredytacja jest obiektywnym dowodem na to, że jednostki działają zgodnie  z najlepszą praktyką;
  • akredytacja jest istotnym argumentem przy wyborze dostawców  i podwykonawców na rynku krajowym i międzynarodowym.

Dla pacjentów:

  • akredytacja podnosi wiarygodność świadczonych usług w sektorze medycznym;
  • akredytacja wpływa na wysoką jakość usług oraz kompetencji personelu;
  • dzięki akredytacji możliwe są wiarygodne i precyzyjne wyniki analiz oraz badań w obszarach związanych z bezpieczeństwem, zdrowiem i środowiskiem (np. analizy medyczne, które przyczyniają się do poprawy i jakości świadczonych usług oraz bezpieczeństwa pacjentów);
  • akredytacja przyczynia się do likwidacji barier w danym sektorze publicznym poprzez wzajemne uznawanie procedur oceny zgodności.

Jesteśmy niezmiernie szczęśliwi, że możemy poszczycić się tak znamienitym Certyfikatem i dołożymy wszelakich starań aby nasza Jednostka a przede wszystkim Nasi Pacjenci czuli się u nas bezpieczni pod względem udzielanych świadczeń medycznych. Jeszcze raz serdecznie dziękuję Wszystkim Pracownikom SPG ZOZ w Bochni za zaangażowanie i wielki wkład pracy włożony podczas wielomiesięcznych przygotowań do uwieńczenia sukcesu i otrzymania rekomendacji.